ارتباط با ما
09392116387

اوراق مرابحه فناپ زیرساخت در فرابورس ایران عرضه شد

 اوراق مرابحه با موضوع تامین منابع مالی جهت خرید موجودی کالا (تجهیزات اکتیو و شبکه) با نماد «فناپ زیرساخت ۰۷» به تعداد کل یک میلیون و ۵۰۰ هزار ورقه، با مبلغ اسمی هر ورقه یک میلیون ریال و مبلغ کل اوراق و مبلغ پذیرش شده ۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال پذیره‌نویسی می‌شود.

به گزارش روابط‌عمومی فناپ زیرساخت، مدت اوراق مراحبه ۴۸ ماه با نرخ سود ۲۳ درصد سالانه خواهد بود. موعدهای پرداخت سود اوراق، هر سه ماه یک‌بار از تاریخ انتشار در نظر گرفته شده و تاریخ سررسید آن ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۷ خواهد بود.

شرکت فرابورس ایران اعلام کرد ﭘﯿﺮو ﺻـﺪور ﻣﺠﻮز ﺷـﻤﺎره  ۱۲۲/۱۵۱۶۸۵ ﻣﻮرخ  هشتم اردیبهشت ۱۴۰۳ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﺸـﺎر اوراق ﻣﺮاﺑﺤﻪ ﺷـﺮﮐﺖ زﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﺎﺳـﺎرﮔﺎد آرﯾﺎن (ﺳـﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص)، ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﻧﻈﺮ دارد اوراق ﯾﺎد ﺷـﺪه را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزار اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان از ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ﺑﻪ ﻣﺪت سه روز ﮐﺎری پذیره‌نویسی کند.

تلگرام در آستانه تغییری بزرگ است - آژانس مدیا و مارکتینگ ردی استودیو بیشتر بخوانید: تلگرام در آستانه تغییری بزرگ است

فرابورس ایران در اطلاعیه خود اشاره کرده بانک پاسارگاد (سهامی عام) ضامن این اوراق است و عاملیت فروش آن بر عهده شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد (سهامی خاص) است. همچنین شرکت تامین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) بازارگردانی را بر عهده دارد و پذیره‌نویسی را متعهد شده است. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام ) نیز عامل پرداخت اوراق است.

اوراق مرابحه فناپ زیرساخت در فرابورس ایران عرضه شد - آژانس مدیا و مارکتینگ ردی استودیواوراق مرابحه فناپ زیرساخت در فرابورس ایران عرضه شد - آژانس مدیا و مارکتینگ ردی استودیو

بنابر اعلام شرکت فرابورس ایران حداقل حجم هر سفارش برای اوراق مرابحه یاد شده پنج هزار ورقه و حداکثر حجم هر سفارش یک میلیون ورقه خواهد بود. همچنین سفارﺷـﺎت وارد ﺷـﺪه در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻋﺎدی  (Round Lot)، باید ﻣﻀـﺮﺑﯽ از پنج هزار ورﻗﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺳـﻔﺎرﺷـﺎت ﺑﺎ ﺣﺠﻢﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ از پنج هزار ورﻗﻪ در ﻧﻤﺎد ﺧﺮدهﻓﺮوﺷـﯽ (Odd Lot) ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید!

آژانس مدیا و مارکتینگ ردی استودیو
سبد خرید
empty basket

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.